fbpx

Regulamin

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

3.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

4. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

2) Sprzedawca: 4mom.pl Joanna Maślak, al. Wojska Polskiego 40/8; 80-268 Gdańsk, NIP: 5842472133, REGON: 381741110.

3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta.

4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://www.4mom.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość. Strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa towaru) następuje poza siecią Internet;

7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

8) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

9)  Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

11) Zamówienie – dyspozycja zakupu towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;

12)  Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

13) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres: 80-268 Gdańsk, al. Wojska Polskiego 40/8, adres poczty elektronicznej: sklep@4mom.pl, numer telefonu +48 501227237.

2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1) Sklep Internetowy

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności rejestrowania się jako użytkownik sklepu.

2) Newsletter

– Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

– Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

– Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

– Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

– Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@4mom.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: 80-268 Gdańsk, al. Wojska Polskiego 40/8.

3) Konto

– Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

– Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie zamówień oraz przeglądanie historii zamówień.

– Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

– Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@4mom.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: 80-268 Gdańsk, al. Wojska Polskiego 40/8.

3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

ROZDZIAŁ 3. SPRZEDAŻ

1. 4mom.pl jest internetowym sklepem sprzedażowym, za pośrednictwem, którego Konsumenci jak również osoby niebędące Konsumentami mogą dokonywać zakupu towarów oferowanych i znajdujących się na stronie www.4mom.pl.

2. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Polski. Istnieje możliwość wysyłki towaru poza granice Polski po wcześniejszym kontakcie z 4mom.pl za pośrednictwem maila lub telefonu.

3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz wad prawnych.

4. Ceny produktów podane są w walucie polskiej (PLN). Wiążącą Konsumenta jest cena produktu wskazana w dniu zakupu towaru. Każdorazowo do zakupu dołączana jest faktura będąca dowodem zakupu.

5. Do ceny zakupionego towaru doliczana jest, w przypadku wysyłki towaru, opłata za transport, która ponoszona jest przez Kupującego chyba, że Sprzedawca określi inaczej.

6. Możliwy się również osobisty odbiór zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

7. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji odzieży, wybór liczby egzemplarzy, rozmiaru oraz (o ile istnieje taka możliwość) koloru i kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”. Następnie Kupujący przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu dostarczenia zamówienia. Zakup jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

8. Konsument ma prawo wyboru następujących sposobów płatności:

a) Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy /przedpłata/, pl Joanna Maślak, al. Wojska Polskiego 40/8; 80-268 Gdańsk, Nr konta: 86 1140 2004 0000 3102 7819 7288 – wpłata winna zostać dokonana w terminie nie później niż 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia,

b) Płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24 /przedpłata/

c) Płatność za pobraniem u kuriera DHL.

9. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu 24h na dobę, a warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz zakupu.

10. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z dokonaniem zakupu i obowiązkiem zapłaty.

11. Zamówiony towar jest wysyłany do Kupującego w ciągu 2-7 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności w kwocie odpowiadającej wartości zakupionego towaru wraz z kosztami przesyłki. O fakcie wysłania towaru 4mom.pl poinformuje Kupującego mailem.

12. O ile z przyczyn niezależnych od 4mom.pl nie jest możliwe dostarczenie towaru w terminie ww. Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany z jednoznacznym wskazaniem terminu wysyłki towaru. 4mom.pl skontaktuje się również z Kupującym celem potwierdzenia woli realizacji zamówienia przez Kupującego z przekroczeniem terminu.

13. Dostarczenie towaru na wskazany przez Zamawiającego adres dokonywane jest w formie paczki, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do Poczty, według cennika obowiązującego na dzień dokonania przez Zamawiającego zakupu.

14. W przypadku wysyłki towaru za granicę koszt transportu ustalany jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnego na dzień zakupu cennika Poczty Polskiej lub też, na życzenie Konsumenta, firmy kurierskiej.

15. 4mom.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez wybranego wcześniej operatora. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynoszącego 5 dni roboczych od daty wysłania towaru Kupujący informuje o powyższym 4mom.pl celem złożenia reklamacji.

ROZDZIAŁ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) i na podstawie art. 27 ww. ustawy Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku przesłania oświadczenia listem poleconym o zachowaniu terminu do złożenia oświadczenia decyduje data stempla pocztowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Towar wraz z oświadczeniem powinien zostać przesłany na adres firmy, tj. al. Wojska Polskiego 40/8, 80-268 Gdańsk.

2. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar nie później niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy.

3. W przypadku skorzystania z uprawnienia ww. w punkcie 1 niniejszego paragrafu Kupujący – Konsument zobowiązany jest odesłać dostarczony towar w stanie niezmienionym na koszt kupującego, a 4mom.pl zwraca na rachunek bankowy Kupującego – Konsumenta należność za zwrócony towar. Zwrot należności następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru wraz z oświadczeniem.

4. W przypadku, gdy towar będzie nosił znamiona jego użytkowania, tj. oderwana zostanie metka, odzież zostanie przez Konsumenta zabrudzona, będzie zawierała zapachy perfum bądź kremów, 4mom.pl ma prawo do nieprzyjęcia zwrotu i odesłania towaru Kupującemu.

5. Produkty personalizowane na życzenie kupującego (skracane, modyfikowane) oraz szyte na zamówienie (również w kolorze innym niż przewidziany w opcjach zamówienia) nie podlegają zwrotowi.

6. Pierwsza wymiana towaru jest darmowa – po odesłaniu przez Klienta na swój koszt wymienianej rzeczy,  koszt wysyłki wymienianego towaru pokrywa sklep. Druga wymiana towaru nie podlega zwrotowi.

ROZDZIAŁ 5. REKLAMACJE

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do żądania wymiany towaru na nowy, usunięcia wad towaru jak również złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, o ile Sprzedawca nie ma możliwości spełnienia świadczenia poprzez niezwłoczną wymianę towaru na wolny od wad lub usunięcie wad. Nie uznaje się za niezgodny z zamówieniem i uprawniający do złożenia reklamacji towar, którego kolor w sposób nieznaczny odbiega od kolorów odzieży przedstawionej na zdjęciach na stronie www.4mom.pl, co może być powodowane rozdzielczością, ustawieniami monitora u potencjalnego Kupującego. W takim przypadku Kupujący posiada uprawnienia, o których mowa w § 5 pkt 1.

1) Kupujący, składając reklamację, celem jej jak najszybszego rozpatrzenia, może wskazać informacje w przedmiocie:

– rodzaj i data wystąpienia niedogodności/wady

– żądanie dostarczenia produktu do zgodnego z umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy

– danych kontaktowych, w tym również telefon i/lub mail

2) Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres firmy, która pokrywa związane z tym koszty zwrotu towaru jeśli towar i opakowanie zostały odesłane w nienaruszonym stanie.

2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest nowy towar w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, 4mom.pl zareklamowany towar odsyła Kupującemu wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy reklamacji na własny koszt, na adres Kupującego.

3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. W sytuacji braku zamówionego towaru pozbawionego wad, 4mom.pl  informuje o tym Kupującego w terminie 5 dni roboczych mailem lub listownie. Wedle wyboru Kupującego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej lub innej cenie, po wcześniejszym wyborze dokonanym przez Kupującego. Koszty przesyłek ponosi 4mom.pl.

5. W przypadku żądania obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub uznania reklamacji, Sprzedawca zwróci Kupującemu należność na wskazany rachunek bankowy (o ile Kupujący poda jego numer lub numer rachunku nie jest sprzedawcy znany) w terminie 14 dni.

6. O ile Kupujący dokona wyboru towaru w cenie wyższej od wcześniej zamówionego a zareklamowanego, wówczas zobowiązany jest uiścić dopłatę na rachunek 4mom.pl w terminie 3 dni lub o ile wybrany towar jest w cenie niższej od zareklamowanego wskazać rachunek, na który ma zostać mu zwrócona nadwyżka należności.

7. Zwroty dokonane po terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub rozpatrzone negatywnie są zwracane kupującemu przesyłką kurierską, której koszt pokrywa kupujący.

ROZDZIAŁ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory

1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

2. Dane osobowe

1) Administrator pozyskuje dane osobowe od użytkowników sklepu internetowego 4mom.pl. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w postaci bazy danych.

2) Na stronie internetowej działa system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika w trakcie procesu zakupowego. System ten jest zintegrowany z naszym Sklepem i każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

3) Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji złożonego przez użytkownika zamówienia oraz celem przesłania użytkownikowi spersonalizowanej informacji handlowej.

4) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.

5) Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane zwracając się do sklepu w formie mailowej (sklep@4mom.pl) lub telefonicznie na numer podany w zakładce kontakt.