fbpx

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.4mom.pl  prowadzonego przez 4mom.pl Joanna Maślak z siedzibą w Gdańsku, Al. Wojska Polskiego 40/8, 80-268 Gdańsk, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /NIP 584 247 21 33/.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest:

 • telefonicznie; numer telefonu: 501 227 237 (w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 17.00);
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@4mom.pl
 • listownie; Al. Wojska Polskiego 40/8; 80-268 Gdańsk

I. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów prezentowanych na stronach sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu w sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach sklepu są cenami brutto.

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności rejestrowania się jako użytkownik sklepu.
 2. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w sklepie. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 3. Założenie konta w sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem sklepu.

III. Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym Klientem jest Kupujący, który posiada konto w sklepie.
 3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

IV. Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
  – za pośrednictwem firm kurierskich;
  – za pośrednictwem InPost – Paczkomaty.
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca określi inaczej.
 3. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie zamówienia.
 4. Czas dostarczenia zamówienia /dostawy tylko na terenie Polski/ wynosi do 7 dni roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia czasu realizacji zamówienia). W sytuacjach wyjątkowych czas ten może ulec wydłużeniu, jednak będzie się to wiązało z umieszczeniem stosownej informacji przez Sprzedawcę na stronie sklepu.
 5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania przesyłki przez przewoźnika.
 6. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  – przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy /przedpłata/,
  4mom.pl Joanna Maślak
  Al. Wojska Polskiego 40 m 8
  80-268 Gdańsk
  Nr konta: 86 1140 2004 0000 3102 7819 7288
  – płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24 /przedpłata/
  – płatność za pobraniem u kuriera DHL

V. Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt III Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki.
 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z pkt IV ppkt.1 Regulaminu.
 9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z pkt V ppkt. 6 Regulaminu.

VI. Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na końcu regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w ppkt.1.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu wskazanego numeru konta. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

VII. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  – żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  – żądać usunięcia wady,
  – złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na końcu Regulaminu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt /na adres Sprzedawcy/.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

VIII. Dane osobowe

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

Załączniki do pobrania: